fredag 29 januari 2010

Misstänkliggörande sådd.


"Gräs gör det grönare på vår sida om staketen, och vi hytter med bongen. I sällskapslös trivsel begrundas östlig ortodoxi, men intresset har redan svalnat något, istället infinner sig spontant i sinnet korta och ofärdiga tankar om homunculi. Vissa önskar inleda livslånga relationer till sublima väsen och att äktenskap i människoform får formalisera den unionen, något som förutsätter att båda parter har tillgång till kropp och knopp. Vilket rike, det materiella eller det andliga, har störst makt över besättelse av en människokropp?


Inget, skulle vi spontant föreslå om frågan framställdes till oss. En sådan kontakt förutsätter samarbete från såväl ande som personer redan i köttet, en uppfattning bland andra vissa häxkonstnärers och vissa karibiers magisk-mystiska traditioner ger teoretiskt stöd åt. I fallet enligt ovan finns det tre parter. Häxkonstutövare, andeväsen, och kroppinnehavare, alla tre viktiga för att arbetet ska gå i lås och därför alla tre oerhört viktiga som perspektiv att betrakta arbetets planering och utförande från. Häxkonstutövare och andeväsen har båda klart för sina själv vad som önskas uppnås, och avser också tillse att så sker, oavsett kroppinnehavares medgivande eller kännedom om övriga parters motiv.


Om kroppinnehavarna skulle samtycka till dessa mål och meningen med dom, unionen som nämndes tidigare, finns inte några allvarliga problem utan projektet kan direkt inledas enligt beprövad metod, eller eventuellt för det specifika fallet konstruerad, efter övervägande och diskussion mellan de inblandade. Om de istället antas misstycka, uppstår ett intressantare scenario med andra hinder och möjligheter. I fortsatt spontanitet föreslår vi bedrägeri, att kroppinnehavarna bedras till att utföra de handlingar som medger den eftersträvade permanenta besättelsen. Det finns magisk-mystiska och esoteriskt inriktade organisationer som genom utbildningen de erbjuder utför precis detta, och på så vis skapar en sociologisk kropp av besatta, föreställ er exempelvis att varje grad innebär att leva i besättelse av en viss typ av väsen och varje övergångsrit innebär besättelseskifte med ytterligare ett klargörande av invigningarnas ändamål. Det hör alls inte till ovanligheterna, ni kan mycket väl ha kommit i kontakt med något liknande.


Hämtas en metod av det slaget från föredraget sammanhang kan också det praktiska utförandet anses något närmre. Den metoden anpassas sedan till kroppinnehavarna, en antagligen tidskrävande men inte särdeles avancerad procedur som dock förutsätter god kännedom om kroppinnehavarna som personer. Givetvis har detta relevans för hur val av kroppinnehavare bör gå till. Den goda kännedomen kan ta en hel del tid och ansträngning i anspråk att skaffa och denna kostnad finns det poänger med att minska, exempelvis genom val av uttrycksfulla människor som kan kännoläras på avstånd via litteratur eller annan tillgänglig dokumentation. I allmänhet krävs allmänt god människokunskap för att djupstudera enskilda individer, men konstnärer av olika slag eller familjemedlemmar, även "ingifta" sådana, ser vi spontant som troligtvis och förhållandevis lättarbetade, lättstuderade, med en kombination som ett möjligt optimum på den här nivån av resonemang.


Vi anser det troligt som optimum med tillägg om att de valet faller på också väljs med hänsyn till häxkonstutövarnas igenkännande av sina egna själv i kroppinnehavarna, efter en stunds nämre eftertanke. Andra sådana troligheter kan destilleras fram genom ändrande av hänsynsreglerande faktorer och förutsättningar, men exemplet ovan bör räcka för de som avser tillämpa den här textens innehåll, dessa har tillgång till empirisk prövning som väg till nödvändiga kunskaper om de egna själven och andeväsen, samt förutsättningar aktuella för val av kroppinnehavare. Åter till saken, att kroppinnehavare enligt ovan beskrivet troligt optimum utsetts antages tills vidare.


Bedrägeriet kan börja. Författare eller annan form av konstutövare med vilken avses ingå "ingifte" har lagts till häxkonstutövare och andeväsen. En mängd möjliga inledningar föreligger, som främst bland dessa uppfattar vi för tillfället konkret kontaktande medelst brev eller motsvarande, formulerat på ett responsyrkande sätt. Beröm för produktion av konstnärlig art eller någonting liknande kan användas som svepskäl för kontaktsökandet och det kan i sin tur få subtil, önskvärd, effekt via bekräftelsehanterande sinnesfunktioner, bland annat. I vissa fall finns ett religiöst eller magiskt-mystiskt intresse värt att nyttja, i dessa föreligger något mindre mundana möjligheter som också medger intimt samarbete med andeväsen, exempelvis kan kontaktsökandet göras i drömmar eller annat liminalt tillstånd såsom vid intensivare böneutövande av andeväsen själva, eller av häxkonstutövare som har förmåga att praktisera besättelsens invers genom inblandade andeväsen som upplåter den egna existensen för ändamålet. Sådan förening har för övrigt en mängd intressanta aspekter väl värda för häxkonstutövare att undersöka, och att ingå unionsmotsvarighet i det riket utgör en intressant möjlighet.


Kontakt föreligger, då används förslagsvis begärstillfredsställelsens dresserande egenskaper som väg till hjärtat avsett att snärja. Ge vad kroppinnehavarna vill ha och begär, medvetet såväl som omedvetet, i ett måttligt tempo och med kontinuitet från regelbundenhet i utbytet. Bekräftelse, drömmar, kvalitetssex, löften, droger, gemenskap, intimitet, framtiden, och vadhelst annat som kittlar, skapar spänning och attraktion. Betoning kan med sannolik fördel läggas på ömsesidighet, särskilt avseende uppriktighet, och om den kommunikationen betraktas som riktad till den kropp med vilken resten av levnaden sedan kommer att tillbringas kringgås också en del typer av explicita lögner, vilka skulle kunna så tvivel eller på annat vis störa processen, genom en teknikalitet. Pragmatiskt korrekt tillvägagångssätt och ett paradexempel på hur psykosocial träning och självanalys kan underlätta magisk-mystisk praktik, om än ett småskaligt sådant.


Inympas tidigt i relationen till kroppinnehavarna rutiner av olika slag förenklar det införandet av mer avancerade rutiner sedan, när de konkreta förberedelserna för den permanenta besättelsen för kroppinnehavarna börjar. Inledningsvis räcker det med att samtal inleds och avslutas på samma sätt varje gång, att beröm bemöts på samma sätt varje gång, och sedan lite större vanor, såsom hur ett rutinmässigt samlag går till, mat lagas och intagas, eller motsvarande för drogbruk, exempelvis. När rutin i införandet av rutiner etablerats, kan små andliga övningar läggas till, som bäddar för andeväseninträdet och att målet nås. Vad som krävs för en specifik situation varierar stort, med avseende på alla de tre parterna, men häxkonstutövarna och andeväsen har en pågående kontakt sinsemellan och kan fatta konsensusbeslut om hur kroppinnehavarna ska göras redo och trivsamma inför den faktiska besättelsen. Att häxkonstutövare i ett sådant här läge har stor användning för skapande av förtroende och sanningar, att uppfattas som rätt, torde stå för alla läsare helt klart, ävenså varför."

2 kommentarer:

Anonym sa...

Fakking äntligen updateringar.

Motkulturens presbyt sa...

Det var inte en uppdatering för de som skriver saker som 'updateringar'.

Men, äntligen, helt klart.

 
Creeper